Partenaires – Partners

CIRCUIT

Circuit est un lieu de lien du CSM Antonin Artaud accessible à toute personne en contact avec des services d’assistance, mais aussi aux personnes du quartier qui souhaitent y venir. Il s’agit avant tout d’un lieu de rencontre et de partages. Circuit offre à ses membres un endroit pour se retrouver, passer du temps ensemble, boire un café, un bol de soupe ou un bon repas préparé, à des prix démocratiques. A Circuit, il est possible d’y venir pour lire, dessiner, tricoter…

Circuit is een ontmoetingsplaats van VZW Antonin Artaud, open voor personen die in contact staan met hulpverlening, alsook voor mensen uit de buurt. Het gaat voornamelijk om een plaats van uitwisseling en dialoog. Circuit biedt een plek aan om elkaar tegen te komen, samen tijd door te brengen, een koffie of soep te drinken. Er wordt ook samen gekookt. Het is ook een plaats om te lezen, tekenen, breien…

CONTACT

circuit.csmantoninartaud@gmail.com
0 484 45 50 57
Rue du Cirque- Circusstraat 7B
1000 Brussel

www.circuitantoninartaud.be
Circuit Antonin Artaud

Den Teirling

Den Teirling vzw is een dagactiviteiten-centrum voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Mensen kunnen elkaar ontmoeten in een relaxte atmosfeer en hun eigen dagschema invullen. Ze kunnen andere bezoekers ontmoeten aan de bar, activiteiten meedoen en organiseren of het centrum helpen door verantwoordelijkheden op te nemen.

L’asbl Den Teirling est un centre d’activités de jour pour les personnes en situation de vulnérabilité mentale. Les gens peuvent se rencontrer dans une atmosphère détendue et remplir leur propre agenda quotidien. Ils peuvent rencontrer d’autres visiteurs au bar, participer et organiser des activités ou aider le centre en assumant des responsabilités.

CONTACT

info@denteirling.be
02/514 33 01
Rue Maes – Maesstraat 89
1050 Ixelles – Elsene

https://www.denteirling.brussels/

Le Code

Le Code est un centre psycho-socio-thérapeutique de jour accueillant des adultes ayant d’importants antécédents psychiatriques. Au travers d’une variété d’activités artistiques, corporelles et communautaires nous offrons la possibilité de maintenir des liens sociaux au sein d’un réseau existant et/ou de co-construire un nouveau réseau. L’objectif du CODE est de permettre une réappropriation du champ social afin que chaque personne trouve ou maintienne sa place en tant qu’habitant de la cité.

Le Code is een psychosociaal-therapeutisch dagcentrum voor volwassenen met een voorgeschiedenis in de psychiatrie. Door middel van diverse artistieke, fysieke en gemeenschapsactiviteiten bieden wij de mogelijkheid om sociale banden binnen een bestaand netwerk te onderhouden en/of een nieuw netwerk te vormen. Het doel van de CODE is om een herbestemming van het sociale veld mogelijk te maken, zodat iedereen zijn of haar plaats als inwoner van de stad vindt of behoudt.

CONTACT

code@equipe.be
02/523 49 07
Rue de Veeweyde 60
1070 Anderlecht

Club Norwest

Le Club Norwest est un lieu de lien ouvert à tous. Il est ouvert chaque jour de la semaine. C’est un lieu d’accueil, d’échange et dont le but est d’y créer du lien. Tout le monde y est le bienvenu ! Des activités ou ateliers tels que la cuisine, l’écriture, la création sont imaginés et mis en place par les membres du Club pour ceux qui le désirent. N’hésitez pas à pousser la pousser la porte et venez partager un moment avec nous. Le Club a également la mission de prévention et d’orientation en vue d’assurer une continuité des soins. Le Club Norwest est un projet à l’initiative de professionnels, d’associations d’usagers et leur famille.

De Norwest Club is open voor iedereen. Het is een plek van huis en waarvan het doel is om de koppeling te maken. Ledereen is welkom ! Activiteiten en workshops zoals koken, schrijven, creëren zijn voorgesteld en geïmplementeerd door de leden van de club voor degenen die wensen. Te duwen de deur aarzel niet en kom even met ons deelt. De Club heeft ook de missie van preventie en begeleiding een continuïteit van de zorg te waarborgen. De Norwest Club is een project over het initiatief van professsionals, en verenigingen van gebruikers en hun gezinnen.

CONTACT

clubnorwest@gmail.com
0 479 28 19 52
Avenue Jacques Sermon, 93
1090 Jette

http://www.clubnorwest.be

Stilte.ruimte

Onze vzw ijvert voor meer stilte en mentaal welzijn in de stad. We bouwen aan een co-restingspace met aandacht voor digitale ontwenning én een podcast.

Notre organisation à but non lucratif œuvre pour plus de silence et de bien-être mental en ville. Nous construisons un espace de co-repos avec un accent sur le retrait numérique et un podcast.

CONTACT

stilteruimte@silence.brussels
0 472 77 55 12

http://www.silence.brussels/

UilenSpiegel

UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. UilenSpiegel is actief in Vlaanderen en Brussel en biedt ontmoetingskansen voor lotgenoten, geeft informatie, doet aan sensibilisering en belangenbehartiging, bevordert participatie en stimuleert ervaringsdeskundigheid en herstel.

UilenSpiegel est une association pour personnes à vulnérabilité psychologique. UilenSpiegel est actif en Flandre et à Bruxelles et offre des occasions de rencontres avec d’autres personnes à vulnérabilité psychologique, fournit des informations, sensibilise le plaidoyer, promeut la participation, et stimule l’expertise expérentielle et le rétablissement.

CONTACT

info@uilenspiegel.net
02/410 19 99
Hovenierstraat 45
1080 Molenbeek-Saint-Jean

https://www.uilenspiegel.net/

UilenSpiegel

Nachtuil Brussel

Eliane Manquoi et Jolanda Siuzdak, toutes deux bénévoles au vzw Uilenspiegel, ont fondé le groupe de lecture Nachtuil au centre de Bruxelles pour les néerlandais. Ce groupe est destiné aux personnes à vulnérabilité psychologique, comme elles. L’intention est de découvrir la littérature d’une manière agréable et accessible.

Eliane Manquoi en Jolanda Siuzdak, beiden vrijwilligster bij vzw Uilenspiegel, richtten in het centrum van Brussel de leesgroep Nachtuil voor Nederlanders op. Deze groep is gericht op mensen met psychologische kwetsbaarheden, zoals zijzelf. De bedoeling is om op een aangename en toegankelijke manier literatuur te ontdekken.

CONTACT

nachtuil@uilenspiegel.net
0495/ 30 87 52

Het Anker

Het Anker is een laagdrempelige ontmoetingsplek in de Begijnhofwijk, hartje Brussel, waar buurtbewoners, met een specifieke aandacht voor ouderen, welkom zijn. De ploeg van Het Anker zet in op acties die de maatschappelijke inclusie van ouderen verhoogt door onder meer socio-culturele activiteiten, een sociaal infopunt en een aangepaste dienstverlening.

Het Anker est un lieu de rencontre accessible dans le quartier du Béguinage, au coeur de Bruxelles, où les résidants locaux, avec un accent particulier sur les personnes âgées, sont les bienvenus. L’équipe de Het Anker se concentre sur des actions qui augmentent l’inclusion sociale des personnes âgées à travers des activités socioculturelles, un point d’information sociale et des services adaptés.

CONTACT

anker@ld3.be
02/889 00 80
Rue Marcqstraat 25
1000 Brussel

Het Anker – LD3

Mindfulness by Céline

Het vinden van een evenwichtig leven in het maatschappelijk werk is niet altijd gemakkelijk en zij ontdekte meditatie als een vorm van zelfzorg.
Céline begon met het geven van meditatie lessen voor immigranten vrouwen kringen. Omdat ze met veel activisten heeft gewerkt, is ze ook zeer geïnteresseerd in het verband tussen mindfulness en sociale verandering, maar ook in belichaamd activisme en hoe we het belang van zelfzorg in sociale bewegingen kunnen verduidelijken.

Trouver une vie équilibrée dans le travail social n’est pas toujours facile et elle a découvert la méditation comme une forme de soin de soi.
Céline a commencé par donner des cours de méditation pour des cercles de femmes issues de l’immigration. Ayant travaillé avec de nombreux activistes, elle est également très intéressée par le lien entre la pleine conscience et le changement social, mais aussi par l’activisme incarné et par la façon dont nous pouvons clarifier l’importance du soin de soi dans les mouvements sociaux.

CONTACT

celine.mindfulness@gmail.com

mindfulnessbyceline.com

Nos oignons asbl

Nos oignons asbl richt zich in het bijzonder tot mensen die in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg verblijven of hebben verbleven. Sinds 2012 promoot Nos Oignons duurzame en sociale landbouw door collectieve workshops over groenteteelt en landbouwvaardigheden te organiseren en door het opzetten van individuele experimenten op de boerderijen te ondersteunen.

Nos oignons asbl s’adresse particulièrement à des personnes fréquentant ou ayant fréquenté des institutions du secteur de la santé mentale. Depuis 2012, Nos Oignons promeut l’agriculture durable et sociale en organisant des atelirs collectifs de maraîchage et savoir-faire paysans et en soutenant la mise en place d’expériences individuelles dans les fermes.

CONTACT

Rue du Grand Hospice 6
1000 Bruxelles

0471/21 28 01
contact@nosoignons.org

nosoignons.org

Le Delta

De Delta is een plaats van onvoorwaardelijk onthaal, bevorderlijk voor de ontmoeting en de ontwikkeling van hulpbronnen. Er is altijd een luisterend oor. Het wordt op een spontane manier geanimeerd: bereiding van koekjes, een spelletje rummy of Uno, een muzikale quiz, afhankelijk van de stemming van de aanwezigen. Het is een plek die mede wordt beheerd door gebruikers, professionals en burgers, waar participatie op verschillende niveaus wordt aangemoedigd.

Le Delta est un lieu d’accueil sans condition, propice à la rencontre et au développement des ressources. On y trouve toujours une oreille attentive. Il est animé dans la spontanéité: préparation de biscuits, partie de rami ou de Uno, quizz musical, selon l’humeur des personnes présentes. Il s’agit d’un lieu co-géré entre usag.ère.s, professionnel.le.s et citoyen.ne.s, où la participation est encouragée à plusieurs niveaux.

CONTACT

Rue du Delta 61/1
1190 Forest

info@delta-forest.be
0472 35 74 09
www.delta-forest.be

Babel’zin

Babel’zin is een project voor een laagdrempelig participatief gemeenschapsopvangcentrum dat mensen moet opvangen die thuis of in een SSM of dagcentrum niet worden opgevolgd. Om de mogelijkheid te hebben om uit te rusten in een warme en gastvrije plaats. De tijd nemen om in gezelschap een kop koffie te drinken en desgewenst activiteiten voor te stellen en te delen. Elk lid is de essentie van Babel’zin.


Babel’zin est un projet d’un lieu d’accueil communautaire participatif à bas seuil prévu pour accueillir en-deçà d’un suivi à domicile ou d’un suivi en SSM ou centre de jour. Avoir l’occasion de se poser dans un lieux chaleureux accueillant. Prendre le temps de prendre un café en compagnie et de pouvoir proposer, partager des activités si on le désire. Chaque membre est l’essence de Babel’zin.

CONTACT

Chaussée de Wavre 1085,
1160 Auderghem

babelzin.legres@gmail.com
0492/44.88.70
www.babelzin.be