Partenaires – Partners

CIRCUIT

Circuit est un lieu de lien du CSM Antonin Artaud accessible à toute personne en contact avec des services d’assistance, mais aussi aux personnes du quartier qui souhaitent y venir. Il s’agit avant tout d’un lieu de rencontre et de partages. Circuit offre à ses membres un endroit pour se retrouver, passer du temps ensemble, boire un café, un bol de soupe ou un bon repas préparé, à des prix démocratiques. A Circuit, il est possible d’y venir pour lire, dessiner, tricoter…

Circuit is een ontmoetingsplaats van VZW Antonin Artaud, open voor personen die in contact staan met hulpverlening, alsook voor mensen uit de buurt. Het gaat voornamelijk om een plaats van uitwisseling en dialoog. Circuit biedt een plek aan om elkaar tegen te komen, samen tijd door te brengen, een koffie of soep te drinken. Er wordt ook samen gekookt. Het is ook een plaats om te lezen, tekenen, breien…

CONTACT

circuit.csmantoninartaud@gmail.com
0 484 45 50 57
Rue du Cirque- Circusstraat 7B
1000 Brussel

Circuit Antonin Artaud

Den Teirling

Den Teirling vzw is een dagactiviteiten-centrum voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Mensen kunnen elkaar ontmoeten in een relaxte atmosfeer en hun eigen dagschema invullen. Ze kunnen andere bezoekers ontmoeten aan de bar, activiteiten meedoen en organiseren of het centrum helpen door verantwoordelijkheden op te nemen.

L’asbl Den Teirling est un centre d’activités de jour pour les personnes en situation de vulnérabilité mentale. Les gens peuvent se rencontrer dans une atmosphère détendue et remplir leur propre agenda quotidien. Ils peuvent rencontrer d’autres visiteurs au bar, participer et organiser des activités ou aider le centre en assumant des responsabilités.

CONTACT

info@denteirling.be
02/514 33 01
Rue Maes – Maesstraat 89
1050 Ixelles – Elsene

https://www.denteirling.brussels/

Le Code

Le Code est un centre psycho-socio-thérapeutique de jour accueillant des adultes ayant d’importants antécédents psychiatriques. Au travers d’une variété d’activités artistiques, corporelles et communautaires nous offrons la possibilité de maintenir des liens sociaux au sein d’un réseau existant et/ou de co-construire un nouveau réseau. L’objectif du CODE est de permettre une réappropriation du champ social afin que chaque personne trouve ou maintienne sa place en tant qu’habitant de la cité.

Le Code is een psychosociaal-therapeutisch dagcentrum voor volwassenen met een voorgeschiedenis in de psychiatrie. Door middel van diverse artistieke, fysieke en gemeenschapsactiviteiten bieden wij de mogelijkheid om sociale banden binnen een bestaand netwerk te onderhouden en/of een nieuw netwerk te vormen. Het doel van de CODE is om een herbestemming van het sociale veld mogelijk te maken, zodat iedereen zijn of haar plaats als inwoner van de stad vindt of behoudt.

CONTACT

code@equipe.be
02/523 49 07
Rue de Veeweyde 60
1070 Anderlecht

Club Norwest

Le Club Norwest est un lieu de lien ouvert à tous. Il est ouvert chaque jour de la semaine. C’est un lieu d’accueil, d’échange et dont le but est d’y créer du lien. Tout le monde y est le bienvenu ! Des activités ou ateliers tels que la cuisine, l’écriture, la création sont imaginés et mis en place par les membres du Club pour ceux qui le désirent. N’hésitez pas à pousser la pousser la porte et venez partager un moment avec nous. Le Club a également la mission de prévention et d’orientation en vue d’assurer une continuité des soins. Le Club Norwest est un projet à l’initiative de professionnels, d’associations d’usagers et leur famille.

De Norwest Club is open voor iedereen. Het is een plek van huis en waarvan het doel is om de koppeling te maken. Ledereen is welkom ! Activiteiten en workshops zoals koken, schrijven, creëren zijn voorgesteld en geïmplementeerd door de leden van de club voor degenen die wensen. Te duwen de deur aarzel niet en kom even met ons deelt. De Club heeft ook de missie van preventie en begeleiding een continuïteit van de zorg te waarborgen. De Norwest Club is een project over het initiatief van professsionals, en verenigingen van gebruikers en hun gezinnen.

CONTACT

clubnorwest@gmail.com
0 479 28 19 52
Avenue Jacques Sermon, 93
1090 Jette

http://www.clubnorwest.be

Stilte.ruimte

Onze vzw ijvert voor meer stilte en mentaal welzijn in de stad. We bouwen aan een co-restingspace met aandacht voor digitale ontwenning én een podcast.

Notre organisation à but non lucratif œuvre pour plus de silence et de bien-être mental en ville. Nous construisons un espace de co-repos avec un accent sur le retrait numérique et un podcast.

CONTACT

stilteruimte@silence.brussels
0 472 77 55 12

http://www.silence.brussels/

UilenSpiegel

UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. UilenSpiegel is actief in Vlaanderen en Brussel en biedt ontmoetingskansen voor lotgenoten, geeft informatie, doet aan sensibilisering en belangenbehartiging, bevordert participatie en stimuleert ervaringsdeskundigheid en herstel.

UilenSpiegel est une association pour personnes à vulnérabilité psychologique. UilenSpiegel est actif en Flandre et à Bruxelles et offre des occasions de rencontres avec d’autres personnes à vulnérabilité psychologique, fournit des informations, sensibilise le plaidoyer, promeut la participation, et stimule l’expertise expérentielle et le rétablissement.

CONTACT

info@uilenspiegel.net
02/410 19 99
Hovenierstraat 45
1080 Molenbeek-Saint-Jean

https://www.uilenspiegel.net/

UilenSpiegel

Het Anker

Het Anker is een laagdrempelige ontmoetingsplek in de Begijnhofwijk, hartje Brussel, waar buurtbewoners, met een specifieke aandacht voor ouderen, welkom zijn. De ploeg van Het Anker zet in op acties die de maatschappelijke inclusie van ouderen verhoogt door onder meer socio-culturele activiteiten, een sociaal infopunt en een aangepaste dienstverlening.

Het Anker est un lieu de rencontre accessible dans le quartier du Béguinage, au coeur de Bruxelles, où les résidants locaux, avec un accent particulier sur les personnes âgées, sont les bienvenus. L’équipe de Het Anker se concentre sur des actions qui augmentent l’inclusion sociale des personnes âgées à travers des activités socioculturelles, un point d’information sociale et des services adaptés.

CONTACT

anker@ld3.be
02/889 00 80
Rue Marcqstraat 25
1000 Brussel

Het Anker – LD3

Le Delta @Forest

Le Delta est un espace de rencontre convivial et participatif situé à Forest. Le lieu est ouvert à toute personne désireuse de prendre une pause dans un environnement bienveillant où l’on s’attache à rompre avec les stigmates et l’isolement

De Delta is een onvoorwaardelijke welkome ruimte die bevorderlijk is voor De Delta is een vriendelijke en participatieve ontmoetingsplaats in Vorst. De plaats staat open voor iedereen die een pauze wil nemen in een welwillende omgeving waar we ernaar streven om stigma en isolatie te doorbreken.

CONTACT

info@delta-forest.be
0 472 35 74 09
Rue du Delta 61
1190 Forest

Le Delta @Forest

PCS Sint-Alexius

Het PCS Sint-Alexius biedt psychosociale opvang en begeleiding voor (jong)volwassenen met een psychotische problematiek. Het is een kleinschalige voorziening met een aanbod van partiële hospitalisatie, zowel dag als nacht en intensieve psychiatrische thuisbegeleiding (ACT). Aan het centrum zijn twee projecten beschut wonen verbonden. De bewoners verblijven in gemeenschapshuizen, individuele studio’s of pensions.


Le PCS sint-Alexius propose une prise en charge psychosociale et une orientation aux (jeunes) adultes ayant des problèmes psychotiques. Il s’agit d’un établissement à petite échelle proposant une hospitalisation partielle, de jour comme de nuit, et des consultations psychiatriques intensives à domicile (ACT). Deux projets de logements protégés sont liés au centre. Les résidents logent dans des maisons communautaires, des studios individuels ou des chambres d’hôtes.

CONTACT

info@psc-elsene.be
02/512 90 33
Rue de l’Arbre sacré 102
1050 Ixelles

http://www.psc-elsene.be


Hermesplus

HERMESplus is een netwerk van partners die de beschikbare mogelijkheden en middelen beter op elkaar willen afstemmen. Doel is zoveel mogelijk de best gepaste psychiatrische zorg te bieden in de omgeving waar de client woont. Het netwerk is beschikbaar daar waar onze partners actief zijn. HERMESplus investeert o.a. in een mobiel crisisteam en gedecentraliseerde langdurige zorg. HERMESplus is een tweetalig netwerk. De Vzw HERMESplus wordt financieel gesteund door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad(GGC)


HERMESplus est un réseau de partenaires qui se coordonnent pour adapter au mieux leurs ressources et leurs moyens afin d’offrir les meilleurs soins psychiatriques possibles là où vit la personne. Le réseau est disponible dans la zone d’action de nos partenaires. HERMESplus investit notamment dans une équipe mobile de crise et dans les soins de longue durée décentralisés. HERMESplus est un réseau bilingue. L’asbl HERMESplus est financièrement soutenue par la commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale (COCOM)

CONTACT

info@hermesplus.be
02/201 22 00
Rue du Grand Hospice 10
1000 Bruxelles

https://hermesplus.be