Infos

OEP VADROUILLE is tot stand gekomen nadat verschillende organisaties actief in de geestelijke gezondheidszorg de koppen bijeen hebben gestoken om samen hun activiteiten in de kijker te zetten en zo een breder scala aan activiteiten aanbieden aan hun publiek.

Deze samen werking leidde tot de uitbouw van gedeelde initiatieven waarin samen zijn, ontmoeting en activiteiten centraal staan.

Het samenbrengen van verschillende organisaties, allemaal verschillend van elkaar, maakt van Oep Vadrouille een rijk en uniek project, waardoor elke persoon in een situatie van psychologische kwetsbaarheid zijn plaats kan vinden in het Brusselse geestelijke gezondheidslandschap. Inclusie en diversiteit zijn essentiële begrippen bij OEP VADROUILLE.

OEP VADROUILLE staat niet stil en blijft zich focussen op de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden om zo een breed en gelaagd aanbod uit te werken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

OEP VADROUILLE a été créée grâce à l’union de diverses organisations actives dans le domaine de la santé mentale dans le but de regrouper leurs activités déjà existantes afin de proposer un plus large panel d’activités à leur public.

Cette collaboration a conduit au développement d’initiatives partagées dans lesquelles le vivre-ensemble, la rencontre et la mise en place d’activités sont au coeur du projet.

Le fait d’unir plusieurs organisations, toutes différentes les unes des autres, fait de Oep Vadrouille un projet riche et unique, permettant à chaque personne en situation de vulnérabilité psychologique de trouver sa place dans le paysage bruxellois de la santé mentale. L’inclusion et la diversité sont des notions primordiales à OEP VADROUILLE.

OEP VADROUILLE grandit chaque jour et continue de se concentrer sur le développement de partenariats afin de créer une offre large et diversifiée pour les personnes en situation de vulnérabilité psychologique.

Partners – PARTENAIRES

Den Teirling

Den Teirling vzw is een dagactiviteiten-centrum voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Mensen kunnen elkaar ontmoeten in een relaxte atmosfeer en hun eigen dagschema invullen. Ze kunnen andere bezoekers ontmoeten aan de bar, activiteiten meedoen en organiseren of het centrum helpen door verantwoordelijkheden op te nemen.

L’asbl Den Teirling est un centre d’activités de jour pour les personnes en situation de vulnérabilité mentale. Les gens peuvent se rencontrer dans une atmosphère détendue et remplir leur propre agenda quotidien. Ils peuvent rencontrer d’autres visiteurs au bar, participer et organiser des activités ou aider le centre en assumant des responsabilités.

Le Code

Le CODE est un centre psycho-socio-thérapeutique de jour accueillant des adultes ayant d’importants antécédents psychiatriques. Au travers d’une variété d’activités artistiques, corporelles et communautaires nous offrons la possibilité de maintenir des liens sociaux au sein d’un réseau existant et / ou de co-construire un nouveau réseau. L’objectif du CODE est de permettre une réappropriation du champ social afin que chaque personne trouve ou maintienne sa place en tant qu’habitant de la cité.

Le CODE is een psychosociaal-therapeutisch dagcentrum voor volwassenen met een voorgeschiedenis in de psychiatrie. Door middel van diverse artistieke, fysieke en gemeenschapsactiviteiten bieden wij de mogelijkheid om sociale banden binnen een bestaand netwerk te onderhouden en/of een nieuw netwerk te vormen. Het doel van de CODE is om een herbestemming van het sociale veld mogelijk te maken, zodat iedereen zijn of haar plaats als inwoner van de stad vindt of behoudt.

Circuit

Circuit is een ontmoetingsplaats van vzw CSM Antonin Artaud, open voor personen die in contact staan met hulpverlening, alsook voor mensen uit de buurt. Het gaat voornamelijk om een plaats van uitwisseling en dialoog. Circuit biedt een plek aan om elkaar tegen te komen, samen tijd door te brengen, een koffie of soep te drinken. Er wordt ook samen gekookt. Het is ook een plaats om te lezen, tekenen, breien…

Circuit est un lieu de lien du CSM Antonin Artaud asbl ouvert à toute personne en contact avec des services d’assistance, mais aussi aux personnes du quartier souhaitant y venir. Il s’agit avant tout d’un lieu de rencontre et de partage. Circuit offre à ses membres un endroit pour se retrouver, passer du temps ensemble, boire un café, un bol de soupe ou un bon repas préparé, à des prix démocratiques, ainsi qu’un lieu pour lire, dessiner, tricoter…

Hermesplus

HERMESplus, een netwerk voor psychiatrische zorg/ le réseau de soins psychiatriques

HERMESplus is een netwerk van partners die de beschikbare mogelijkheden en middelen beter op elkaar willen afstemmen. Doel is zoveel mogelijk de best gepaste psychiatrische zorg te bieden in de omgeving waar de client woont. Het netwerk is beschikbaar daar waar onze partners actief zijn. HERMESplus investeert o.a. in een mobiel crisisteam en gedecentraliseerde langdurige zorg. HERMESplus is een tweetalig netwerk. De Vzw HERMESplus wordt financieel gesteund door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad(GGC)

HERMESplus est un réseau de partenaires qui se coordonnent pour adapter au mieux leurs ressources et leurs moyens afin d’offrir les meilleurs soins psychiatriques possibles là où vit la personne. Le réseau est disponible dans la zone d’action de nos partenaires. HERMESplus investit notamment dans une équipe mobile de crise et dans les soins de longue durée décentralisés. HERMESplus est un réseau bilingue. L’asbl HERMESplus est financièrement soutenue par la commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale (COCOM).

Uilenspiegel

UilenSpiegel vzw wil een wereld waar mensen met een psychische kwetsbaarheid tot volle ontplooiing komen, waar zij hun sterktes kunnen gebruiken en een rol kunnen hebben waarbij ze zich goed voelen. Een wereld waar geen taboe meer rust op psychische problemen.
UilenSpiegel wil een samenleving en een gezondheidszorg waarin menselijkheid centraal staat, ieder mens kansen krijgt en de mensenrechten gerespecteerd worden.

L’asbl UilenSpiegel souhaite un monde dans lequel les personnes souffrant de vulnérabilité psychologique peuvent s’épanouir pleinement, utiliser leurs forces et avoir un rôle dans lequel elles se sentent bien. Un monde où les problèmes de santé mentale ne sont plus tabous.
UilenSpiegel aimerait une société et un système de soins de santé où l’humanité est centrale, où chaque personne a ses chances et où les droits de l’homme sont respectés.
Hovenierstraat 45
Molenbeek, 1080

Meer info / Plus d’info


Club Norwest

Le Club Norwest est un lieu de lien ouvert à tous. Il est ouvert chaque jour de la semaine. C’est un lieu d’accueil, d’échange et dont le but est d’y créer du lien. Tout le monde y est le bienvenu ! Des activités ou ateliers tels que la cuisine, l’écriture, la création sont imaginés et mis en place par les membres du Club pour ceux qui le désirent. N’hésitez pas à pousser la pousser la porte et venez partager un moment avec nous. Le Club a également la mission de prévention et d’orientation en vue d’assurer une continuité des soins. Le Club Norwest est un projet à l’initiative de professionnels, d’associations d’usagers et leur famille.

De Norwest Club is open voor iedereen. Het is een plek van huis en waarvan het doel is om de koppeling te maken. Ledereen is welkom ! Activiteiten en workshops zoals koken, schrijven, creëren zijn voorgesteld en geïmplementeerd door de leden van de club voor degenen die wensen. Te duwen de deur aarzel niet en kom even met ons deelt. De Club heeft ook de missie van preventie en begeleiding een continuïteit van de zorg te waarborgen. De Norwest Club is een project over het initiatief van professsionals, en verenigingen van gebruikers en hun gezinnen.

Avenue Jacques Sermon, 93

1090 Jette

Heures :

Lundi : 9h – 14h

Mardi : 10h – 16h

Mercredi : 10h – 16h

Jeudi : 10h – 17h

Vendredi : 10h – 16h

http://www.clubnorwest.be